Nowy rok szkolny w Przedszkolu nr 16

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!

Witamy po wakacyjnej przerwie. Życzymy  dużo zdrowia i optymizmu na ten nowy rok szkolny.

Przygotowujemy się od 1 września 2020r. do rozpoczęcia nauki stacjonarnej dla wszystkich oddziałów.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolaków oraz pracowników prosimy o dokładne zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązującymi w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej”, które obowiązują od 1 września 2020 i są opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Procedury uwzględniają wytyczne MEN i GIS w zakresie:

– higieny i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, sprzętów znajdujących się w placówce,

– organizacji pracy placówki w reżimie sanitarnym,

– postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u przedszkolaka lub pracownika,

– gastronomii.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad:

 • Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko bez objawów chorobowych.
 • Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby do tego upoważnione.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola dziecko zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu i według harmonogramu opracowanego przez placówkę.
 • Dzieci z grupy VI wchodzą i wychodzą głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 13.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola swoich zabawek.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie nie wchodzą na teren placówki, z wyjątkiem rodziców/ prawnych opiekunów dzieci 3 letnich w okresie adaptacji.
 • Rodzice przebywający w częściach wspólnych placówki (szatnia) zobowiązani są do zastosowania odpowiednich środków ochrony (maseczka, dezynfekcja rąk) oraz do zachowania dystansu wobec innych osób.
 • Dziecko nie może zostać przyprowadzone do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazywania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby do tego upoważnione w momencie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
 • Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania nauczycielowi aktualnych numerów telefonów kontaktowych.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do bezzwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i sprawdzenia jego stanu zdrowia poprzez kontakt z lekarzem.

W związku z pandemią w oczekiwaniu na wejście dziecka do przedszkola prosimy zachowywać odpowiedni dystans i stosować się do harmonogramu wejść (i wyjść) w celu skrócenia czasu oczekiwania na przekazanie dziecka pracownikowi przedszkola.