Wznowienie zajęć w przedszkolu od 25.05. 2020r.

Szanowni Rodzice
Zgodnie z decyzją MEN od 25 maja 2020r. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane na terenie przedszkola.

Rodzice, którzy deklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa przedstawionymi poniżej oraz wypełnienia Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 i dostarczenia tych dokumentów do przedszkola do piątku 22.05.2020r. do godziny 10.00 osobiście lub drogą elektroniczną na adres a.tokarczyk@zsp1skarzysko.g-net.pl

Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.30 – 15.30.

Komunikat  dla Rodziców :

 •  Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zezwól na zmierzenie mu temperatury.
 • Przekaż dyrektorowi lub wychowawcy  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola  zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych  zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na przywitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO OBOWIĄZUJĄCE 

od dnia 25.05.2020r w ZSP nr1 Przedszkolu Publicznym nr 16 

z zachowaniem reżimu sanitarnego

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. Poz. 493).
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu

Od 25 maja 2020r. na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 Przedszkola nr 16 dzieci przedszkolne mogą brać udział w zajęciach  opiekuńczych.

– Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe (nie mające symptomów choroby).

– Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

–  Ogranicza się przebywanie rodziców/opiekunów w przedszkolu do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

– Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (przedsionek),  pozostali rodzice wraz z dziećmi oczekują na wejście przed drzwiami wejściowymi przedszkola, zachowując dystans społeczny 2 metry  w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności

– Za zgodą rodziców dziecko ma mierzoną temperaturę ciała (pomiaru temperatury dokonuje pracownik przedszkola).

– Rodzic składa oświadczenie, że wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność (gdyby pojawiły się symptomy choroby, dziecko trzeba odizolować w odrębnym pomieszczeniu i natychmiast poinformować rodziców).

– Pracownik przedszkola odbiera dziecko z przedsionka, przebiera i odprowadza do sali. Po zajęciach sprowadza do szatni .

– Jedna grupa uczniów w miarę możliwości powinna przebywać w tej samej sali za każdym razem.

– Ilość uczniów w grupie jest uzależniona od wielkości pomieszczenia.

– Minimalna przestrzeń do zajęć to to 4 m 2 na 1 osobę (dotyczy to dzieci i nauczycieli).

– Odległość między stolikami powinna wynosić 1,5 m.

– Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

–  W sali nie powinno być przedmiotów, których nie da się skutecznie umyć, czy zdezynfekować.

– Każde pomieszczenie powinno być wietrzone, nie rzadziej niż raz na godzinę.

– Planując zajęcia, nauczyciel musi pamiętać by ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

– Należy przypominać dzieciomo częstym myciu rąk (zwłaszcza przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety).

– Sprawowanie opieki nad dziećmi musi przebiegać zgodnie z zasadami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Procedura odbierania dziecka z przedszkola.

 1. W celu odebrania dziecka z przedszkola, rodzic/opiekun  dzwoni dzwonkiem znajdującym się przy głównym wejściu do przedszkola .
 2. Po przekazaniu informacji osobie dyżurującej, czeka na zewnątrz, z zastosowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa ( maseczki/przyłbice, zachowanie dystansu ).

Zasady postępowania rodziców/opiekunów przyprowadzających / odbierających dziecko z przedszkola.

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 2. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych należy bezzwłocznie poinformować o tym personel przedszkola i bezwzględnie nie wolno w tym         czasie przyprowadzać dziecka.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych     dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry oraz z zachowaniem wszelkich środków     ostrożności. (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko           osoby zdrowe).
 4. Ogranicza się przebywanie rodziców/opiekunów w przedszkolu do niezbędnego minimum,     z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rodzic może przebywać na terenie przedszkola wyłącznie w przestrzeni wspólnej (przedsionek)
 5. Rodzic/opiekun dopilnuje, aby dziecko nie przynosiło ze sobą do przedszkola zabawek

i  niepotrzebnych przedmiotów.

 1. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych  zasadach higieny. Podkreśla, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na przywitanie. Przypomina o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy      kasłania.
 2. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i względy organizacyjne zajęć –  decyzję o        powrocie dziecka do przedszkola ( po 25 maja 2020 r.) – przekazuje dyrektorowi lub          wychowawcy na 2 dni przed przyjściem dziecka do placówki.

Zasady postępowania  nauczycieli.

 1. Nauczyciele pracuje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy            chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości .

3 .Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach.

 1. Wyjaśniają dzieciom zasady, jakie obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z       zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 2.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. dokładnym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem         (zgodnie z zamieszczoną w toaletach instrukcją), nie podawaniu ręki na powitanie, unikaniu   częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania         twarzy podczas kichania czy kasłania.
 3. Organizują pokaz właściwego mycia rąk. Przypominają i dają przykład.
 4. Rezygnują z mycia zębów w placówce.
 5. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren zespołu tak, aby grupy nie spotykały się ze sobą.
 6. Dbają o to, by dzieci w grupie unikały ścisku, bliskich kontaktów.
 7. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne również w czasie zajęć.
 8. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 9. Nie biorą dzieci na kolana, nie przytulają, zachowują bezpieczny dystans.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

W CZASIE ODWIESZENIA ZAJĘĆ

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR 16 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinno się przychodzić do przedszkola pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 I poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego w przedszkolu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora .
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji (w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola ) oraz Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej .
 5. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik przedszkola.
 6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
 7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, zdezynfekować powierzchnie (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach/części przedszkola w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Załącznik nr 1_Oświadczenie rodziców
Załącznik nr 2_Zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola