Rekrutacja 2014/2015

REKRUTACJA DZIECI

DO ZSP NR 1 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Podstawa prawna

– Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)

– Rozporządzenie MENiS z dn. 9 lutego 2007r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły z późn. zm. (Dz.U.z 2007r. Nr 35,poz 222)

– Statut Przedszkola Publicznego nr 16 w Skarżysku-Kamiennej

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy

– pierwszeństwo mają dzieci 5 i 6 letnie

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkujących Gminę Skarżysko-Kamienna, spełniających warunek , o którym mowa wyżej , niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria

Lp. Nazwa kryterium Forma poświadczenia
1. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie
2. Niepełnosprawność kandydata oświadczenie
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata oświadczenie
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata oświadczenie
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata oświadczenie
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oświadczenie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą oświadczenie

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów przyznaje się po 10 pkt.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przystępuje się do drugiego etapu. W drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria dodatkowe z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych

Lp. Dodatkowe kryteria Forma poświadczenia Liczba punktów
1. Dziecko obojga rodziców /prawnych opiekunów pracujących zawodowo , uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego /uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie 10 pkt
2. Deklarowana liczba godzin ( za każdą dodatkowo zadeklarowaną ponad podstawę programową) deklaracja/ karta zgłoszena po 2 pkt za każdą dodatkową godzinę, max 10 pkt
3. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu deklaracja /karta zgłoszenia 10 pkt
4. Dziecko rodziców zamieszkujących na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kam. 10 pkt
5. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej deklaracja/karta zgłoszenia 5 pkt

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

1.

Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

do 14.03.2014r.

do 03.03. 2014r.

2.

Potwierdzenie przez komisje rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców.

do 28.03.2014r.

3.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

31.03.2014r.

4.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap

03.04.2014r.

5.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – trzeci etap ( dla dzieci nie będących mieszkańcami Gminy)

07.04.2014r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10.04.2014r. do godz. 14.00

7.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem.

11.04.2014r.- 17.04.2014r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2014r.

9.

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. 19-25.04.2014r

10.

Przygotowanie przez komisje rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora , odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

13.

Prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, dla których Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

do 13 czerwca

14.

Postępowanie uzupełniające. 16.06-29.08.2014r.